Bộ giá đỡ

R-M1
     Phù hợp với một bộ thu 1/2 giá đỡ cạnh nhau như bộ thu HR-30S / UR-220S.
R-M2
     Phù hợp với bộ thu kép 1/2 giá đỡ cạnh nhau như bộ thu HR-30S / UR-220S.
R-M3

Fits a single dual 2-rack central controller like WDC-900M / CS-200M / CS-100M