Cáp mở rộng âm thanh micrô nam và nữ XLR A10 / A5 / A2 XLR

XLR cáp mở rộng âm thanh micrô nam sang nữ Cáp cân bằng ba lõi XLR của Canon Cáp kết nối micrô karaoke bộ khuếch đại loa cáp 10M Cáp nối
dài âm thanh micrô nam sang micrô phụ nữ Cáp nối dài cáp ba lõi XLR của Canon Cáp kết nối micrô karaoke bộ khuếch đại loa 5M
Relacart A2 XLR cáp mở rộng âm thanh micrô nam sang nữ Cáp cân bằng XLR ba lõi của Canon Cáp kết nối micrô karaoke bộ khuếch đại loa cáp kết nối 2M.